• Sriramudinta Srikrishnudanta

  • Sri Valli

  • Saye Dhaivam

  • Siddhartha

  • Anu Anu Cover Edition

  • Srirastu Subhamastu (2016)

  • Selfie Raja